Termes i condicions

En la seva condició d'usuari de Wispping, en accedir a aquest lloc web acorda quedar obligat pels següents termes i condicions, per la qual cosa preguem que els llegeixi detingudament abans de continuar. Si no pretén quedar legalment vinculat per aquests termes i condicions, no faci ús d'aquest lloc web.

La mercantil BUYING PLANS, S.L. com a propietària del Sistema Wispping es reserva el dret a canviar aquests termes i condicions i a introduir-hi canvis, en qualsevol moment i sense prèvia notificació. Tals modificacions seran vinculants per a vostè, per això li demanem que visiti periòdicament aquesta pàgina, a fi de conèixer-ne la versió vigent.

Així mateix, BUYING PLANS, S.L. es reserva el dret, a la seva exclusiva discreció, a denegar-li l'accés al lloc web en qualsevol moment.

CONDICIONS GENERALS I ÚS ACCEPTAT:

El Sistema Wispping proporciona a l'usuari formularis web per complimentar plans de compra de Productes o Serveis (de les Categories del catàleg Wispping) que anuncia al sistema Wispping, amb la finalitat que l'usuari rebi informació d'interès per a la compra anunciada. D'entre aquesta informació hi pot haver anuncis tramesos per anunciants, o incentius de compra oferts pels comerciants registrats al sistema.

L'usuari rebrà la remuneració que hagi determinat en el seu pla de compra, pels anuncis tramesos pels anunciants i que hagi visualitzat almenys una vegada abans de comprar, si n'hi ha, i incentius que hagi pogut rebre, sempre que realitzi la compra en alguna de les botigues registrades a Wispping dins del termini de vigència del corresponent Pla de Compra i en les condicions establertes en el Pla de compra (categoria del producte o servei, lloc de compra, import mínim de compra, etc.). El dret a la remuneració per haver vist un anunci o d'un incentiu caduca als tres mesos de rebre'ls. Si, passats aquests tres mesos, el pla de compra no s'ha realitzat en les condicions indicades anteriorment, no es tindrà dret a percebre la remuneració corresponent.
Per altra banda, l'usuari no tindrà dret a remuneració per veure anuncis que no han estat tramesos explícitament pels anunciants als plans de compra, i que poden estar inclosos en enllaços d'interès oferts pel sistema, consells d'amics, llocs web de comerciants i de marques, ofertes de comerciants, etc.

Per tal de poder rebre la remuneració indicada anteriorment és condició necessaria que es comuniquin a Wispping les compres fetes per part de l'usuari en establiments registrats a Wispping. En general, aquesta comunicació la farà el propi usuari un cop completada la compra, usant els formularis proposats per Wispping. En aquests formularis, l'usuari ha d'indicar veraçment el producte comprat, el lloc on l'ha comprat, l'import, la data de la compra, etc. A vegades, es pot requerir el tiquet de la compra. Un cop validades, la comunicació serà acceptada per Wispping. Una altra possibilitat, que poden oferir alguns establiments registrats, és que l'usuari s'identifiqui com a usuari Wispping en l'establiment on faci la compra, i requereixi a qui l'atengui que la compra sigui comunicada al sistema Wispping. Buying Plans SL no es pot fer responsable dels errors o omissions comesos pels comerciants en comunicar (o no) aquestes compres.

Si és el cas, el pagament remuneratori es realitzarà en la forma que l'usuari determini en el Sistema, d'entre les següents dues opcions:
1) Donació que Buying Plans SL realitzarà en nom de l'usuari a una entitat beneficiària degudament legalitzada.
2) Pagament a través del Sistema de pagament denominat PayPal al compte indicat per l'usuari.
En tots els casos, les donacions o els pagaments es fan en les condicions i el moment que el sistema Wispping mostra en cada cas i que l'usuari pot consultar en qualsevol moment.

ÚS ACCEPTAT:

Vostè com a usuari Wispping s'obliga a no realitzar plans de compra falsos, ni compres fictícies.

Si el Sistema detectés plans de compra o compres en el sentit del paràgraf anterior, es reserva el dret a la seva exclusiva discreció, a denegar-li l'accés al Sistema i cancel·lar-los, sense previ avís.

La informació del seu compte i plans de compra són propietat exclusiva de BUYING PLANS, S.L., si bé vostè podrà accedir-hi i modificar-la a través del Sistema.

ÚS INDEGUT:

Convé expressament que no farà un ús indegut de la web, incloent com a tal i com a títol enunciatiu i no limitatiu:

-Introduir al sistema fitxers que puguin causar danys i vulnerar drets d'altres persones.

-Realitzar activitats publicitàries a través del Sistema Wispping.

-Enviar o desvelar informacions confidencials, secrets comercials, etc.

-Comunicar dades falses de les compres fetes.

Si vostè incorre en qualsevol ús indegut, BUYING PLANS, S.L. es reserva el dret a la seva exclusiva discreció, a denegar-li l'accés al Sistema, en qualsevol moment i cancel·lar tots els seus Plans de Compra.

LES SEVES DECLARACIONS I GARANTIES:

En usar aquest lloc web garanteix que no és menor de 18 anys i que està legalment facultat i capacitat per a subscriure aquest contracte i usar el lloc web en el seu propi nom i dret.

S'obliga a no cedir, transmetre o concedir subllicència dels drets que li corresponen en virtut d'aquest contracte.

RESPONSABILITATS:

La mercantil BUYING PLANS, S.L. no és responsable ni garanteix la veracitat i contingut de la informació que transfereixi al Sistema l'establiment comercial, ja que la mateixa serà proporcionada "tal qual" a a l'usuari.

Wispping proporciona accés a tot tipus d'informacions, serveis, programes o dades d'Internet que poden pertànyer a terceres persones, en el qual cas Buying Plans SL no es fa responsable d'aquests continguts, ni de les reclamacions que es puguin derivar de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció dels mateixos. En el supòsit que al web hi hagui enllaços o hipervincles a altres llocs web, Buying Plans SL no farà cap tipus de control sobre aquests llocs web i continguts. En cap cas, Buying Plans assumirà cap mena de responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la responsabilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en el destí dels hipervincles o altres llocs d'internet. Vostè usa el lloc web al seu propi risc.

BUYING PLANS, S.L. no és responsable de la bona fi dels Plans de Compra definits per l'usuari, és a dir declina tota responsabilitat al fet que aquest realitzi o no el pla de compra definit.

La mercantil BUYING PLANS, S.L. no és responsable de garanties comercials ni idoneïtat del Producte o Servei adquirit o qualsevol altra reclamació que pugui tenir causa/conseqüència en l'adquisició del Producte o Servei, les quals corresponen atendre única i exclusivament a l'establiment comercial on s'ha fet la compra.

Atès que part de les instal·lacions necessàries per al bon funcionament de la xarxa depenen de terceres companyies i proveïdors de servei, la mercantil BUYING PLANS, S.L. declina tota responsabilitat pels danys o perjudicis causats per culpa d'aquelles, acceptant exclusivament els deguts a una negligent actuació dels seus propis empleats.

PROTECCIÓ DE DADES:

Les dades de caràcter personal que l'usuari faciliti al Sistema seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als fitxers automatitzats de Buying Plans, S.L., essent la societat titular i responsable del mateix, el qual, conforme a la normativa vigent, es troba degudament registrat en el Registre General de l'Agència de Protecció de Dades. El titular i responsable del fitxer és la mercantil BUYING PLANS, S.L., amb domicili a Barcelona, carrer Francesc Carbonell, n.34, 3-2. El titular té dret a sol·licitar que se li comuniquin les dades de que disposa en relació al mateix, així com a modificar-los, subsanar-los o cancel·lar-los, mitjançant escrit dirigit a la direcció abans referida, o per correu electrònic a l'adreça info@wispping.com. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se BUYING PLANS, S.L. el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret. Per tot això, l'usuari garanteix que les Dades Personals facilitades són veritat i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació.

El tractament automatitzat a que es sotmetin totes les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada amb BUYING PLANS, S.L. té com a finalitat la gestió de la relació contractual o extra-contractual establida amb l'Usuari, la gestió i/o administració dels serveis als que l'Usuari s'inscrigui i l'enviament d' informació operativa i comercial dels productes i/o serveis de BUYING PLANS, S.L..

Per tal que vostè pugui rebre les remuneracions que li corresponguin pels anuncis llegits i pels incentius de botiga, cal que els comerciants adherits a Wispping on vostè realitzi els plans de compra enviïn a Buying Plans SL les dades de la compra que ha fet, sempre i quan vostè s'hagi identificat com a usuari Wispping. En la seva condició d'usuari de Wispping, vostè consenteix que els comerciants esmentats enviïn les dades de la seves compres a Buying Plans SL. Buying Plans SL usa les dades de les compres per determinar si la compra feta per vostè encaixa amb algun dels seus plans de compra anunciats a Wispping i, si és així, ingressar-li la remuneració que li pugui correspondre (si és el cas). Buying Plans SL es compromet a tractar les dades de les seves compres confidencialment i a no comunicar-les a ningú, llevat que hi hagi un imperatiu legal per fer-ho.

BUYING PLANS, S.L. transmetrà a les entitats beneficiàries de les seves donacions les dades relatives al seu nom, NIF i adreça, i l'import de les donacions, per tal que Vostè pugui confirmar que l'entitat beneficiària ha rebut efectivament la transferència dels seus diners i, si és el cas, que aquesta pugui emetre els certificats corresponents.

La mercantil BUYING PLANS, S.L. garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats per l'usuari i assumeix, a aquests efectes, les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el previst a la Llei 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació que sigui aplicable.

Legal icon Avís legal   FAQs icon FAQ    Facebook icon Facebook    Blog icon Blog