Avís legal

Aquest AVÍS LEGAL estableix la informació general que els prestadors de serveis de la societat de la informació estan obligats a posar a disposició dels consumidors i usuaris, per imperatiu de l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

El lloc web www.wispping.com (en endavant Wispping) constitueix un lloc web del titular del domini wispping.com (en endavant el Titular) que té per objecte facilitar als usuaris registrats la definició, l'anunci i la realització dels seus plans de compra de productes o serveis; la definició i tramesa d'anuncis a plans de compra; o la definició i tramesa d'incentius de botiga a plans de compra; o la comunicació de vendes efectuades en establiments adherits a Wispping. A través d’aquest AVÍS LEGAL es pretén regular l'accés i l'ús i, en general, la relació entre Wispping i els seus usuaris (en endavant usuaris).

ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ

L'accés a Wispping atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació plena i sense reserves per la seva part de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest AVÍS LEGAL. En Wispping, hi ha diversos tipus d'usuari, i cada usuari en concret es registra en un d'aquests tipus. En el moment de registrar-se, l'usuari accepta explícitament tots els TERMES I CONDICIONS PARTICULARS DEL SEU TIPUS, que són addicionals als continguts aquí.
El contingut d’aquest AVÍS LEGAL pot patir modificacions, per la qual cosa l'acceptació per part de l'usuari serà respecte de l'AVÍS LEGAL publicat pel Titular en el moment en què l'usuari accedeixi a Wispping. Per tant, cada vegada que l'usuari accedeixi a Wispping haurà de llegir atentament aquest AVÍS LEGAL. Així mateix, l'accés a Wispping es troba sotmès a tots els avisos, condicions d'ús i instruccions posats en coneixement de l'usuari pel Titular que substitueixin, completin i/o modifiquin aquest AVÍS LEGAL.

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a fer ús dels serveis, i utilitats que ofereix el Titular a través de Wispping, de conformitat amb la llei, aquest AVÍS LEGAL, dels termes i condicions particulars de l'usuari i altres avisos i instruccions posats en coneixement de l'usuari, així com la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. Amb caràcter general, l'accés a la informació i utilitats de Wispping exigeix el registre previ de l'usuari i està condicionat al previ ompliment del corresponent formulari de registre. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat i la veracitat de totes aquelles dades personals que comuniqui quan ompli el formulari de registre. L’usuari es compromet i responsabilitza de mantenir tota la informació facilitada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació actual. El tractament de les dades de caràcter personal subministrats per l'usuari el durà a terme el Titular en subjecció a la Política de protecció de dades de caràcter personal continguda aquí.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Amb la finalitat de facilitar un desenvolupament ràpid i eficaç de la relació entre el Titular i els usuaris, el Titular garanteix mitjançant aquest avís la privacitat dels serveis en línia d'acord amb les exigències legals i informa sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal per tal que els usuaris determinin, lliurement i voluntàriament, si desitgen facilitar al Titular les seves dades personals a través del formulari electrònic per al registre. Els usuaris consenten el tractament d'aquestes dades personals pel Titular en els termes d’aquesta política de protecció de dades de caràcter personal.

Finalitat del tractament de dades

Les dades personals dels usuaris s’incorporaran en fitxers del Titular, amb les finalitats de (i) facilitar a l'usuari l'accés i l'ús del lloc web; (ii) personalitzar la informació comercial a la localització geogràfica i preferències de l’usuari; (iii) permetre identificar les compres realitzades pels usuaris; (iv) confeccionar i remetre la documentació oficial derivada de l'activitat de l’usuari; i (v) enviar notificacions d'actualització del lloc web. El Titular informa que l'usuari no està obligat, en cap moment, a respondre els formularis que rebi.

Drets dels usuaris

Els usuaris poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades donant-se de baixa del lloc web mitjançant un e-mail enviat a info@wispping.com.

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D'ACTIVITAT

Wispping pot utilitzar cookies quan un usuari navega per les seves pàgines. Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web per enregistrar les activitats de l'usuari a Wispping. Així mateix, els servidors web del Titular detecten de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Aquesta informació queda enregistrada en un fitxer d'activitat del servidor que permet el control de l'ús de Wispping per part de l'usuari.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT PELS CONTINGUTS I SERVEIS PRESTATS

Els continguts de les pàgines web a les quals els usuaris accedeixen a través de Wispping són merament informatius per a tots aquells usuaris que hi estan interessats, sense que el seu accés generi relació comercial, contractual o professional entre els usuaris i el Titular. Les opinions, imatges, etc. aportades per tercers no estan controlades pel Titular, per la qual cosa, en cap cas, el Titular se'n fa responsable. El Titular exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar-se de l'accés als continguts, les informacions, la publicitat, les opinions, els conceptes i les imatges, creats per tercers i facilitats als usuaris, o pels continguts accessibles a través de Wispping, que siguin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l'ordre públic, i que infringeixin drets de propietat intel·lectual, industrial o que continguin qualsevol vici, defecte, virus informàtic o rutina de programari similar. En el moment en què el Titular tingués coneixement que alguns dels continguts, les opinions i els conceptes allotjats a Wispping fossin contraris a la llei, la moral, la bona fe i l’ordre públic o que continguessin qualsevol tipus de virus informàtic o rutina de programari similar, procediria a retirar-los. El Titular exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de la captació i l'ús per part de tercers de les informacions, la publicitat, i les opinions facilitades pels usuaris a Wispping. En qualsevol cas, el Titular no es fa responsable dels continguts, les informacions i les imatges que no depenguin de Wispping, ni siguin gestionats pel Titular.

Exempció de responsabilitat per continguts allotjats en pàgines web accessibles des de Wispping:

El Titular no es fa responsable de l'edició, la revisió, la censura i la verificació dels continguts de les pàgines o llocs d'Internet amb els quals l'usuari es connecti a través d'hipervincles inclosos a Wispping. El Titular no es fa responsable de cap de les informacions, les opinions i els conceptes que s'emetin, es publiquin o es distribueixin directament i indirecta a través de Wispping, qualsevol lloc web interconnectat al qual s'accedeixi a través de Wispping, a través d'enllaços o qualsevol dels serveis que es vinculin o es relacionin a aquesta pàgina web interconnectada. El Titular no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de Wispping, la responsabilitat del qual és exclusiva de la persona que hi accedeixi o que en faci ús. Els usuaris es comprometen a utilitzar Wispping de conformitat amb la Llei, amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Exempció de responsabilitat pel funcionament de Wispping:

El Titular presta els seus serveis i continguts de forma continuada fent servir tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d'oferir aquesta prestació de forma satisfactòria. El Titular podrà, quan ho consideri convenient, fer correccions, millores o modificacions en la informació continguda a Wispping, i en els serveis que s'hi ofereixen, sense que això doni lloc, ni dret, a cap reclamació o indemnització, ni impliqui cap reconeixement de responsabilitat. El Titular no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament de Wispping. En qualsevol cas, el Titular portarà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallida tècnica. El Titular no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de les dades dels usuaris i de l'ús que facin en Wispping a través d’aquestes dades.

Exempció de responsabilitat en les compres

El Titular exclou la seva responsabilitat pels productes, serveis,o béns que puguin ser adquirits o contractats a tercers indirectament a través de Wispping.

Exempció de responsabilitat per l'ús indegut de les claus dels usuaris:

Els usuaris són els únics i exclusius responsables de les seves claus d'identificació i accés a Wispping. El Titular no es fa responsable de l'ús indegut de les claus d'accés dels usuaris per a l'accés a Wispping i de les conseqüències derivades de qualsevol tipus de mal ús pels usuaris, la pèrdua o l’oblit, ni l'ús indegut per tercers no autoritzats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL DELS CONTINGUTS DEL LLOC WEB

Els textos (informacions, conceptes, opinions i altres anàlegs) i elements gràfics (disseny, logos, codi font i altres anàlegs) que constitueixin Wispping i siguin difosos a través d'aquest, així com la seva presentació i muntatge, o són titularitat exclusiva del Titular o el Titular en té els drets d'explotació d'aquests a través d'acords amb tercers. En aquest sentit, es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l'àmbit de la propietat intel·lectual, conforme al Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril i la Llei 5/1998, de 6 de març, sobre la protecció jurídica de les bases de dades, i són, així mateix, d'aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

El Titular no concedeix cap llicència d'ús o autorització sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb Wispping, llevat d'acord exprés amb tercers. Els usuaris podran portar a terme la reproducció dels continguts de Wispping amb l'única finalitat d'emmagatzemar-los, de fer-ne còpies de seguretat o imprimir-los sobre paper per a ús privat. Per altra banda, queda prohibida tota reproducció, distribució, transformació, presentació, total o parcial, del contingut de Wispping o d'algun dels seus elements, de forma directa o indirecta per xarxes telemàtiques o suports anàlegs, amb un fi comercial o per a una utilització més enllà de les esmentades, encara que se citi la font, sempre que no es compti amb l’autorització expressa i per escrit del Titular i, si escau, de tercers col·laboradors. L'incompliment d’allò anterior facultarà el Titular per interposar les accions legals pertinents. Queda especialment prohibit l'extracció i l'ús dels elements de Wispping que causin o no un perjudici qualsevol a Buying Plans, conforme a les disposicions del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril i la Llei 5/1998, de 6 de març sobre la protecció jurídica de les bases de dades. Els drets no expressament concedits anteriorment queden reservats al Titular o, si escau, a tercers col·laboradors.

MENORS D’EDAT

L'ús dels serveis disponibles en Wispping per menors d'edat exigeix que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per qualsevol dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.

SEU SOCIAL I LEGISLACIÓ APLICABLE

La legislació aplicable a aquest AVÍS LEGAL serà l'espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer qualsevol de les demandes que Wispping susciti serà la dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital. L'usuari renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.
Legal icon Avís legal   FAQs icon FAQ    Facebook icon Facebook    Blog icon Blog